Banana Milkshake

Order a Banana Milkshake online today

$5.50$6.50
Blue Heaven Milkshake

Order a Blue Heaven Milkshake online today

$5.50$6.50
Caramel Milkshake

Order a Caramel Milkshake online today

$5.50$6.50
Chocolate Milkshake

Order a Chocolate Milkshake online today

$5.50$6.50
Coffee Milkshake

Order a Coffee Milkshake online today

$5.50$6.50
Matcha Milkshake

Order a Matcha Milkshake online today

$5.50$6.50
Mocha Milkshake

Order a Mocha Milkshake online today

$5.50$6.50
Strawberry Milkshake

Order a Strawberry Milkshake online today

$5.50$6.50
Vanilla Milkshake

Order a Vanilla Milkshake online today

$5.50$6.50