Banana Milkshake

Order a Banana Milkshake online today

$6.90
Blue Heaven Milkshake

Order a Blue Heaven Milkshake online today

$6.90
Caramel Milkshake

Order a Caramel Milkshake online today

$6.90
Chocolate Milkshake

Order a Chocolate Milkshake online today

$6.90
Coffee Milkshake

Order a Coffee Milkshake online today

$6.90
Matcha Milkshake

Order a Matcha Milkshake online today

$6.90
Mocha Milkshake

Order a Mocha Milkshake online today

$6.90
Strawberry Milkshake

Order a Strawberry Milkshake online today

$6.90
Vanilla Milkshake

Order a Vanilla Milkshake online today

$6.90